راه بروید...

 ارگان‌های بدن شما سنسورها و گیرنده‌های قابل لمسی در کف پاها دارند که با ماساژ دادن این نقاط، می‌توانید از دردها و  خستگی‌های آن اعضا بکاهید.

در زیر ارگان‌های مربوط به هر کدام از پاهایتان را می‌بینید. قلب با پای چپ در ارتباط است:

cid:002601c952ae$102b9a90$4604a8c0@yekom.com

در این تصویر، اعضا و ارگان‌های بدن بدانگونه که هستند نمایش داده شده و مشخص گشته که هر عضو با کدام نقطه در ارتباط است.

رشته‌های عصبیِمرتبط با هر ارگان در نقطۀ نمایش داده شده به پایان می‌رسد.

cid:002701c952ae$102b9a90$4604a8c0@yekom.com

راه رفتن باعث تحریک شدن گیرنده‌های اعضای مختلف شده و همواره آن‌ها را فعال نگه میدارد. پس... راه بروید!

cid:002801c952ae$102b9a90$4604a8c0@yekom.com

cid:002901c952ae$102b9a90$4604a8c0@yekom.com

جزئیات ارزشمند و مفید در این زمینه در کتابShiatsu Self Massage توسط انستیتوی Acupressureمنتشر شده:

http://www.acupressure.com ._,_.___

/ 0 نظر / 7 بازدید