خدایا


خدایا
 مرا به ابتذال آرامش و خوشبختی مکشان، اضطرابهای بزرگ، غمهای ارجمند و حیرتهای عظیم را به روحم عطا کن. لذت ها را به بندگان حقیرت بخش و دردهای عزیز را بر جانم ریز. خدایا به من توفیق تلاش در شکست، صبر در ناامیدی، رفتن بی هموار، جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، مذهب بی عوام، عظمت بی نام، خدمت بی منان، ایمان بی ریا، تنهایی در انبوه جمعیت و دولت داشتن بی آنکه دوستم بدارند، عطا کن.
 
خدایا
 شهرت ،منی را که :می خواهم باشم ،قربانی منی که : می خواهند باشم ،نکند.
خدایا
 خود خواهی را چندان در من بکش ، یا بر کش ،تا خودخواهی دیگران را احساسنکنم، و از آن در رنج نباشم.
خدایا
 به من توفیق تلاش ، در شکست ؛صبر ، در نومیدی ؛ رفتن ، بی همراه ؛ جهاد،بی سلاح ؛کار ، بی بِاداش؛فداکاری ، در سکوت ؛ دین ، بی دنیا ؛ مذهب ، بی عوام؛عظمت ، بی نام ؛ خدمت ، بی نان ؛ ایمان ، بی ریا ؛خوبی ، بی نمود ؛گستاخی، بی خامی؛مناعت ، بی غرور ؛عشق ، بی هوس؛
 تنهایی، در انبوه جمعیت ؛ دوست داشتن ، بی آنکه دوست بداند؛ روزی کن .  
خدایا
به من زیستنی عطا کن که در لحظه مرگ
بر بی ثمری لحظه ای که برای زیستن گذشته است حسرت نخورم
و مردنی عطا کن که بر بیهودگی اش سوگوار نباشم
بگذار تا آن را من خود انتخاب کنم
اما آنچنان که تو دوست داری
چگونه زیستن را تو به من بیاموز
چگونه مردن را من خود خواهم آموخت   
 
شما عظیم تر از آن هستید که فکر می کنید
ذات نایافته از هستی بخش
کی تواند که شود هستی بخش
مولوی

ناتانیل براندن:اولین ماجرای عشقی که باید در این جهان با موفقیت به کمال برسانیم رابطه ای است که با خود داریم وتنها بعد از این مرحله است که می توانیم برای برقراری یک ارتباط آماده شویم وفقط پس از این مرحله است که قادر به عشق ورزیدن هستیم ومی توانیم عشق دیگران را به درونمان راه بدهیم.

دیپاک چوپرا :آنچه حکایت عشق را خلق می کند این توانایی است که خود را دوست داشتنی ببینیم.

ماکسول مالتز:موریانه ها چوب را می خورند،حاصل زحمت انسان ها رابر باد می دهند به همین دلیل است که در نظر انسان موجوداتی موذی و بد جنس هستند.وقتی احساس بی ارزش بودن می کنیم موریانه های غارتگر را به جان خود می اندازیم .از درون خود را می خوریم و آن قدر ادامه می دهیم تا به صفر مطلق برسیم.

ریچارد دکارلسون:عدم خویشتن پذیری آن قدر زیاد شده که باید شعر که "همسایه ات را به اندازه خودت دوست بدار " به این جمله "خودت را به اندازه همسایه ات دوست بدار " تغییر کند.

گوته :بالا ترین شیطانی که ممکن است بر انسان نازل شود گمان باطل ونا خوشایندی است که از خود داشته باشد.

نیل دونالدوالش :هر تصمیمی که می گیری ،تصمیمی درباره آنچه انجام می دهی نیست بلکه تصمیمی است که در مورد آن که تو چه کسی هستی

 

/ 0 نظر / 6 بازدید