از هم صحبتی با پنج کس حذر کنید

امام صادق ع

 

از هم صحبتی با پنج کس حذر کنید  »
 
1-   دروغگو؛‌ زیرا  که همیشه با وی در غرور باشی  (  کسی که بیخودی از آدم تعریف میکنه ).
2 -  احمق ؛ زیرا هر وقت که  سود ترا بخواهد ؛‌ زیان رساند و نداند .
3 -  بخیل ؛ زیرا  که در بهترین وقت ؛ ‌از تو جدا میشود .
4-  ترسو ؛‌  زیرا در و قت نیاز ؛‌ ترا تنها میگذارد .
5 – فاسق ؛‌ زیرا  که تو را به یک لقمه بفروشد و گاه به کمتر از یک لقمه  .
گفتند : کمتر از یک لقمه چیست ؟
فرمود : طمع در آن
/ 0 نظر / 6 بازدید