کروات و تاریخچه پیدایش آن در ایران باستان دستمال گردن یا «کروا Karawa» یکی از بخش های پوشاک زنان و مردان ایرانی بوده است . ایرانیان باستان، برای زیبایی خود، دستمالی را به دو قسمت کرده و آن را به گردن می آویختند . نام این دستمال «کروا» بوده است ، که به معنای رخنه گرفتن و وصل کردن دو چیز باشد. ایرانیان ، هر نوع دستاوردی را که اختراع یا به کار می بردند ، دارای فلسفه ای زیبا بوده است برای همه ارسال کنید تا همه بدانند.