محققان ثابت کرده اند پرندگان نسبت به اینکه انسانها به آنها خیره می شوند واکنش نشان می دهند. این پروژه تحقیقاتی برای نخستین بار نشان داد پرندگان که عمدتا جانورانی اجتماعی هستند نسبت به خیره شدن دشمن به خود واکنش نشان می دهند و از آن گذشته می توانند جهت دقیق خط دید آنها را نیز تشخیص دهند.

به گزارش مهر ، گروهی از دانشجویان مقطع دکتری دانشگاه بریستول انجام آزمایشاتی را ترتیب دادند که نشان می دهند پرندگانی همچون سارها درصورتی که متوجه شوند انسانها در حال نگاه کردن به آنها هستند از ظرف غذای خود دوری می کنند.

با این حال این آزمایشات نشان داد اگر فردی در مجاورت آنها باشد اما چشمانش به نقطه ای غیر از پرنده خیره شده باشد پرندگان خوردن غذای خود را پس از وقفه ای کوتاه از سر گرفته و حتی غذای بیشتری نیز مصرف می کنند.

محققان این پروژه گفتند ، این پروژه تحقیقاتی برای نخستین بار نشان داد پرندگان که عمدتا جانورانی اجتماعی هستند نسبت به خیره شدن دشمن به خود واکنش نشان می دهند و از آن گذشته می توانند جهت دقیق خط دید آنها را نیز تشخیص دهند.

نقطه قوت دیگر این آزمایشات این است که پرندگان عمدتا می توانند تشخیص دهند غریبه هایی که در مجاورت آنها قرار دارند و با نگاه خاص خود به آنها خیره شده اند، شکارچی محسوب می شوند یا نه.