چه عادل است این حسادت که قبل از همه صاحب خود را می کشد- امام علی

«ظلم است که معلم را به شمع تشبیه کرد زیرا شمع را می‌سازند که بسوزد ولی معلم می‌سوزد که بسازد.» دکتر شریعتی

تنها دیوانه ها و نابغه ها هستند که قوانین بشری را نقض می کنند و اینان نزدیکترین کسانند به قلب خدا