تصاویر: نخستین زایمان سزارین با هیپنوتیزم در ایران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.tabnak.ir/files/fa/news/1387/9/2/20258_832.jpg