سکوت را بیاموز   
  بگذار ،ذهن آرام تو 
 گوش کند و بیاموزد
 
 (فیثا غورث)
 

تمام گرفتاریهای انسان ناشی از آن است که قادر نیست تنها در اتاقی بنشیند ،آرام گیرد و سکوت   اختیار کند .

                                                          (پاسکال)

این دو نفرز از اهمیت سکوت وآرامش مراقبه در زندگی که در فرهنگ ما ابداً متداول نیست سخن می گویند و تاٌ کید می کنند که:اختصاص اوقاتی به تنهایی و سکوت در زندگی از ارزش فوق العاده زیادی برخوردار است .

برطبق برآوردهای صحیح روزانه حدود شصت هزار فکر متفاوت از ذهن ما می گذرد .مشکل اینجاست که همان شصت هزار اندیشه ای که دیروز در ذهن ما جاری شد ،امروز و فردا نیز در آن فرآیند می شود.
ذهن ما لبریز از گپ زدنهای فرسوده ذهنی است . در حالی که با استفاده از سکوت و فن آرامش مراقبه می توان به فضای بین اندیشه ها وارد شد و به افکار بکر و تازه دسترسی پیدا کرد و در صلح وآرامشی که از نظر غالب مردم پنهان باقی مانده غوطه ور گردید.در اینجا،پندار باطل جدایی فرو می ریزد ،بعلاوه چنانچه هر روز شصت هزار اندیشه متفاوت از ذهن بگذرد ؛تقریباً وقتی برای ورود به فضای بین اندیشه ها باقی نمی ماند،زیرا هیچ فضای وجود ندارد !

یک مدیتیشن (مراقبه ) ساده

این تکنیک بسیار ساده بوده وباعث پاسخ آرام بخش خوبی در بدن خواهد شد. سعی کنید این روش را به صورت منظم به عنوان یکی از برنامه های دراز مدت خود قرار داده و به مدت 20-10دقیقه هر روز در زمان مشخصی ترجیحاً قبل از صبحانه انجام دهید .

* یک نقطه آرام را انتخاب کنید ؛بطوریکه توسط اشخاص و یا تلفن تمرکزتان بهم نخورد

* بطور آرام در این نقطه ودر وضعیت بسیار راحت بنشینید .

* هرگونه عامل مزاحمت آمیز را در طول زمانی که نشسته اید از خود دور سازید (تلفن همراه).

* خودر را ملزم سازید که در این زمان مشخص این اعمال را انجام دهید .

* تمرکز را روی دم. مکث و بازدم قراردهید

* چشمان خود را ببندید ،این به تمرکز شما کمک می کند .

* عضلات خودرا به ترتیب از سر به پا آرام وریلکس کنید. این اعمال رشته ارتباطات یک فکر مغشوش و مشوش را با عضلات قطع می کند.

* نفس عمیقی بکشید . سعی کنید افکار مشوش را با بازدم خود بیرون نمایید.

* سعی کنید در تنفسهای عمیق عضلات تک تک بدنتان را شل و آرام سازید.

* اینکار را به ترتیب از گردن؛ چانه ها ؛ چشمها ؛ شانه ها ؛ و بازوها و دستها و عضلات قفسه سینه ،پشت بدن ؛کمر ؛ شکم و لگن و با سن و پاها انجام دهید .

* در ضمن تنفس آرام ،لغت مخصوص را تکرار نمایید و یک بازدم عمیق انجام دهید .

چند توصیه :

* یک رفتار منفعل را در پیش گیرید . از اینکه چقدر بهبود پیدا می کنید اصلاً نگران نباشید و هر زمان که افکار نگران کننده به شما هجوم آورد مرتب خوب یا

ok

را تکرار کنید .افکار را بدون درگیری با آنهابا یک لبخند بپذیرید و بگذارید عبور کنند و مجددا تمرکز را روز تنفس ببرید

* این اعمال را برای 20-10دقیقه انجام دهید . ممکن است چشمان خود را باز کنید و زمان را کنترل کنید ؛ولی هرگز از ساعت زنگ دار استفاده نکنید .

* پس از انجام مراقبه یک تا دودقیقه در حالت چشم باز و چشم بسته بنشیند ؛ولی هرگز به مدت یک تا دودقیقه پس از مراقبه نایستید.

* این کار را برای 2بار در روز برنامه ریزی کنید .

* بعداز مدت کوتاهی از انجام مدیتیشن منتظر تاٌثیران نباشید این تکنیک می بایست مدتی تکرار شود .

* بهترین زمان برای انجام مدیتیشن بعداز نماز صبح می باشد .